skip to content »

hamd.energyofmoney.ru

Vojnosanitetski pregled online dating

vojnosanitetski pregled online dating-90

Croatia, since 2007, is a number of EUMETNET-a (European Meteorological Network) and ECOMET-a (The Economic Interest Grouping of the National Meteorological Services of the European Economic Area). METEOROLOGICAL OBSERVATIONS BETWEEN 1947 TO 2012 ....................................... In situ meteoroloπka motrenja ................................................................................................ 49 2.1 Meteorological observations in situ ..................................................................................... Svjetsko meteoroloπko bdijenje ............................................................................................... 92 2.3 World Weather Watch ............................................................................................................ 91 Draæen GlasnoviÊ, Branka IvanËan-Picek, Vladimir MaloviÊ, Kreπo PandæiÊ 3. THE USE OF METEOROLOGICAL OBSERVATION DATA ................................................... Meteorologija ........................................................................................................................... 97 3.1 Meteorology ............................................................................................................................ 97 Alica BajiÊ, Ksenija CindriÊ Kalin, Lidija Cvitan, Marjana GajiÊ-»apka, Draæen GlasnoviÊ, Milan HodæiÊ, Branka IvanËan-Picek, Dijana KlariÊ, Blaæenka MatjaËiÊ, Janja MilkoviÊ, Kreπo PandæiÊ, Mirta PatarËiÊ, Melita PerËec TadiÊ, Ruæica PopoviÊ, Alen Sajko, Renata Sokol-JurkoviÊ, Katarina StankoviÊ, Nataπa Strelec-MahoviÊ, Vlasta Tutiπ, Sonja VidiË, Marko VuËetiÊ, Viπnjica VuËetiÊ, Ksenija ZaninoviÊ, Drago Æaja 3.1.1. Vremenska prognoza ............................................................................................................... 115 3.1.2 Weather forecasting .............................................................................................................. Meteorological observations unite two kinds of data - visual observations of weather phenomena such as clouds, wind, precipitation, atmospheric optical and acoustic phenomena, storms, etc.

vojnosanitetski pregled online dating-55

U ovoj publikaciji bit Êe detaljnije prikazan razvoj motriteljskog meteoroloπkog sustava u Hrvatskoj od davnih sporadiËnih mjerenja do danas. Hidrologija .............................................................................................................................. 191 3.2 Hydrology .............................................................................................................................. 201 3.3.2 Sea response on action of the surface heat and humidity flows ....................................... ZakljuËak ................................................................................................................................. 204 3.3.3 Conclusion ............................................................................................................................. 225 References ...................................................................................................................................... 225 Popis skraÊenica ............................................................................................................................... 239 List of abbreviations ........................................................................................................................ Pored opaæaËkog i mjerenog meteoroloπkog materijala od davnine postoje i brojne meteoroloπke rasprave i djela filozofskog, znanstvenog i struËnog sadræaja saËuvane u rukopisnom obliku ili objavljene.Pored sporadiËnih meteoroloπkih motrenja u drugim mjestima, prvim regularnim motrenjem u Hrvatskoj smatra se ono u Dubrovniku, zapoËeto 1851. Naæalost, ta je meteoroloπka postaja kasnije imala prekide u radu. Osim Zagreb-GriËa, postoji joπ nekolicina postaja u Hrvatskoj sa stoljetnim nizovima meteoroloπkih podataka. Svi podaci s navedenih postaja pohranjeni su i na magnetni medij pa se njima moæe lakπe koristiti u raznim istraæivanjima, na primjer klimatskih promjena.Najstarija postaja s neprekidnim motrenjima u Hrvatskoj je Zagreb-GriË. Sporadic meteorological observations were conducted all over the country, but the observation station in Dubrovnik, established in 1851, can still be considered as the first regular observation station.Croatian author of the oldest meteorological discussion is Herman Dalmatin, of the origin of Middle Istria (cca 1110 to cca 1143).Beginnings of meteorological instrumental measurements in Croatia sporadically occur some twenty years before Galilei designed thermometer with liquid in 1611.With the appearance of meteorological instruments and the development of meteorology as a science, meteorological observations started gaining the importance.

The beginning of regular meteorological observations dates back to the late 18th century and it primarily took place in Europe.

This station unfortunately did not operate continuously.

The oldest Croatian station operating continuously was the Zagreb-Grič, established in 1861.

They begun by the physician Santorio Santorio (1561-1636), native of Koper, who between 15 stayed at estates of princes Frankopan on the Gulf of Quarnero.

He has also made the first instrument for measurement of wind speed.

Apart from the Zagreb-Grič, there is a number of stations in Croatia which have a long tradition of collecting meteorological data: Osijek, Požega, Gospić, Crikvenica and Hvar.